สินเชื่อพิโกพลัส

สินเชื่อพิโกพลัส

สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย จากกระทรวงการคลัง โดยยึดหลักการให้บริการสินเชื่อด้วยความสุจริต เป็นธรรม เพื่อให้ท่านได้มีทางเลือกเพิ่มเติมในการกู้เงินจากบริษัทฯ และช่วยแก้ไขปัญหาการกู้ยืมนอกระบบ ด้วยอัตราดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นเงินกู้แบบลดต้นลดดอก

ข้อเสนอพิเศษสำหรับท่าน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ