สินเชื่อบ้านและที่ดิน

สินเชื่อบ้านและที่ดิน

เป็นสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่มีบ้าน มีโฉนดที่ดิน /นส.3 / นส.3ก. เข้าทำนิติกรรมจดจำนอง เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้แก่ผู้จดจำนอง โดยทรัพย์สินจะยังไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับจำนองโดยทันที ทางบริษัท มีนโยบายให้บริการแก่ลูกค้า ในการไปสำรวจที่ดินที่ตั้งหลักทรัพย์ และทำสัญญาที่นอกสถานที่ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยยึดถือความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก

ข้อเสนอพิเศษสำหรับท่าน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

1. ยื่นคำขอสินเชื่อที่บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัดทุกสาขา หรือทางเว็บไซต์

ท่านสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบได้ที่ บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด ทุกสาขา หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตามที่ท่านสะดวก พนักงานจะพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นจากโทรศัพท์สัมภาษณ์โดยตรง เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่ายครอบครัว หนี้สินอื่นๆ เพื่อประเมินความสามารถในการผ่อนชำระของท่าน

2. สรุปวิเคราะห์และนำเสนอคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบเพื่อรอการพิจารณาอนุมัติ

เมื่อพิจารณาแล้วว่าท่านมีความสามารถในการผ่อนชำระเงินงวดได้ตามวงเงินที่ยื่นขอสินเชื่อไว้ พนักงานจะส่งเรื่องต่อให้งานประเมินหลักทรัพย์ โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท ติดต่อท่านเพื่อนัดหมายเข้าไปประเมินมูลค่าหลักประกัน ตามวันและเวลาที่ท่านสะดวกภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่ท่านได้ยื่นใบคำขอสินเชื่อแล้ว

หลักจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกข้อมูลลงในระบบตามการสัมภาษณ์ และเอกสารของท่าน เช่น รายได้ ค่าใช้จ่ายครอบครัว หนี้สินอื่นๆ เพื่อส่งให้ผู้อนุมัติสินเชื่อพิจารณาต่อไป โดยพิจารณาจาก

– วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ คุณสมบัติผู้ขอกู้ เช่น สถานภาพ,การศึกษา,อาชีพ ฯลฯ
– ความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อ
– ประเภทและมูลค่าของหลักประกัน

3. แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

บริษัทฯ จะติดต่อและแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ท่านทราบภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ท่านยื่นใบคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบ(ครบถ้วน) เพื่อเตรียมนัดวันทำสัญญา

4. ทำสัญญากู้เงิน และสัญญาจดจำนอง

หากท่านได้รับอนุมัติสินเชื่อ บริษัทฯจะนัดหมายท่านเพื่อทำสัญญากู้เงิน และนัดวันทำนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดิน ที่หลักประกันหรือโฉนดที่ดิน จดทะเบียนไว้
กรณีผู้กู้ร่วม หรือคู่สมรส ท่านจะต้องนัดหมายให้บุคคลเหล่านั้นมาร่วมลงนามในสัญญาทุกฉบับ
สำหรับค่าใช้จ่ายในวันทำสัญญา พนักงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันที่นัดหมาย

error: